Administratiekantoor Barnfield

U levert de bonnetjes en facturen, wij doen de rest

Algemene Voorwaarden

Inleiding:
Hier onder vindt u de algemene voorwaarden van Barnfield BV, handelend onder de naam Administratiekantoor Barnfield, gevestigd aan de Parkstraat 6c, 4021CB te Maurik.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
A. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;
B. Opdrachtnemer : Barnfield BV handelend onder de naam Administratiekantoor Barnfield: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Parkstraat 6c, 4021CB te Maurik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67937543;
C. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Opdrachtnemer een aanbod doet of met wie Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten;
D. Overeenkomst/Opdracht: iedere tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst of opdracht waarmee Opdrachtnemer  zich verbindt tot de levering van diensten;
E. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer  is aanvaard alsmede alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden;
F. Bescheiden: alle door Opdrachtgever, op papier of in digitale of enige andere vorm al dan niet ondergebracht bij derden, aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, van enige relevantie voor de uitvoering en/of voltooiing van de opdracht;
G. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke als digitale communicatie in welke vorm dan ook;
H. Meerwerk: Dit zijn werkzaamheden welke zijn verricht ten behoeve van het Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de Overeenkomst/Opdracht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en iedere tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle voor Opdrachtnemer daaruit voortvloeiende Werkzaamheden.
2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien die afwijkingen tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
5. De onderliggende Overeenkomst, tezamen met deze Algemene voorwaarden, geven de volledige afspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerder tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

ARTIKEL 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, in de gewenste vorm, op de gewenste wijze tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem versterkte Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
6. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, papieren documenten, zoals facturen, bankafschriften, etc., aan Opdrachtgever retourneren.

ARTIKEL 4. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Opdrachtnemer is vrijblijvend en wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht. Opdrachtnemer is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.
2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Opdrachtnemer, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.

ARTIKEL 5. ONDERBREKING EN VERTRAGING
1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken terwijl dit niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen, worden de gemaakt kosten alsmede de overeengekomen vergoeding voor de resterende looptijd van het contract door de opdrachtgever aan opdrachtnemer, zonder recht op verrekening of opschorting, vergoed.

ARTIKEL 6. DUUR, BEEINDIGING OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
2. De overeenkomst kan gedurende de eerste 12 maanden na ingangsdatum slechts worden opgezegd tegen het einde van de periode van 12 maanden gerekend vanaf de ingangsdatum.
3. De overeenkomst kan, na de in lid 2 genoemde periode van 12 maanden, worden opgezegd per einde van de maand volgend op de maand waarin wordt opgezegd.
4. Opdrachtnemer is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
5. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
6. Het tweede lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.
7. Indien op de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
8. Voorts is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
9. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Opdrachtnemer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
10. Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de Opdrachtgever verplicht de schade die Opdrachtnemer ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
11. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 7. UITVOERING OPDRACHT
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerkers.
2. Opdrachtnemer heeft het recht, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van de Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor beide partijen optimale uitvoering van de Opdracht.
3. Indien Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden gegevens benodigd is van de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever deze gegevens tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
4. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens, vangen uitvoeringstermijnen niet eerder aan dan nadat Opdrachtnemer deze gegevens heeft ontvangen.
5. De uitvoering van de opdracht is niet, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor vermoedelijke fraude  opleveren, zal de Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren.
6. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de gebruikelijke en eventueel toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

ARTIKEL 8. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die Opdrachtnemer door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen of voortvloeien uit de aard of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doelen.
3. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige twee leden is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij daarvoor door Opdrachtgever expliciet toestemming is gegeven.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven,  waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval Opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen en zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 10. OVERMACHT
1. Indien één der partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat betreffende partij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet heeft de andere dan de in artikel 1 bedoelde partij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

ARTIKEL 11. VERGOEDING / HONORARIUM
1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden volgens de in de Opdracht / Overeenkomst genoemde tarieven en conform de in de overeenkomst genoemde wijze in rekening gebracht.
2. Declaraties van door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend bedoeld, de kosten van een accountant in geval een accountantsverklaring moet worden opgemaakt) bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
4. Het tarief wordt, tenzij in de Opdracht anders is overeengekomen, per maand in rekening gebracht.
5. Declaraties van ingeschakelde derden en eventueel andere kosten die op basis van schriftelijk overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht worden zo spoedig mogelijk bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de tarieven op en na de ingangsdatum van de overeenkomst eenzijdig aan te passen. Leidraad daarvoor vormt het consumenten prijs index alle huishoudens totaal (CPI), welke door het CBS wordt gepubliceerd.
7. Indien de werkzaamheden meer zijn dan is overeengekomen, heeft de Opdrachtgever het recht de vergoeding overeenkomstig de werkelijke omvang aan te passen.
8. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt, indien de wet daartoe verplicht, de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. Alle in de overeenkomst / opdracht genoemde bedragen zijn exclusief de verschuldigde BTW, tenzij expliciet anders is vermeld.

ARTIKEL 12.  BETALING
1. Opdrachtgever geeft voor betaling van de in rekening gebrachte vergoeding aan Op-drachtnemer een machtiging voor automatische incasso af. Opdrachtnemer zal derhalve middels deze automatische incassomachtiging  de vergoeding bij Opdrachtgever volgens de afspraken incasseren.
2. In geval de automatische incasso om welke reden dan ook niet is gelukt, zal de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer. In geval de automatische incasso niet is gelukt door onvoldoende saldo op de bankrekening van de opdrachtgever, dan wel indien de opdrachtgever zijn of haar bank opdracht geeft de automatische incasso te storneren, terwijl daarvoor geen wettelijke grondslag is,  dan is opdrachtnemer gerechtigd een bedrag van € 20,00 exclusief BTW aan administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot, een factuur dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

ARTIKEL 13. RECLAME
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

ARTIKEL 14. TERMIJNEN
1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: een vooruitbetaling te voldoen (indien overeengekomen) of de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
5. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte vergoeding. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000,=, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen - gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
7. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
9. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtnemer of derden.
10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie of Bescheiden heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Het voorgaande is evenwel niet van toepassing indien en voor zover de opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 boek 2 BW.
11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

ARTIKEL 16. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

ARTIKEL 17. WWFT
1. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is Opdrachtnemer verplicht een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever te doen en cliëntenonderzoek te verrichten voordat wij de opdracht kunnen aanvaarden. Ook zijn wij op grond van de WWFT verplicht ongebruikelijke transacties, voor zover die worden gesignaleerd in het kader van onze werkzaamheden, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.” Het is niet toegestaan Opdrachtgever hierover in te lichten.

ARTIKEL 18. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS (AVG)
1. Conform de AVG richtlijn heeft Opdrachtnemer de privacyverklaring op haar website geplaatst, met ondertekening van de Opdrachtbevestiging, verklaart Opdrachtgever deze publicatie gelezen te hebben en met deze publicatie akkoord te gaan.
2. Indien  opdrachtnemer, door de aard en inhoud van de dienstverlening wordt beschouwd als verwerker als bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming, dan zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

ARTIKEL 19. OVERIGE BEPALINGEN
1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en virus controle procedures. Opdrachtnemer zal virus controle procedures toepassen wanneer Opdracht-nemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

ARTIKEL 20. SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 21. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN
1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling, vooreerst, automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.


E-mailen
Bellen
Map
Info