Administratiekantoor Barnfield

U levert de bonnetjes en facturen, wij doen de rest

Deponeren jaarrekening bij de Kamer van Koophandel

Met deponeren bij de Kamer van Koophandel wordt bedoeld het publiceren van (een deel van) de jaarrekening van een onderneming. Niet elke onderneming is verplicht een jaarrekening te deponeren. Ook verschilt de informatie die gepubliceerd moet worden per soort en omvang.

Hier onder wordt ingegaan op het deponeren van de jaarrekening en welke diensten Administratiekantoor Barnfield daarbij aanbiedt.

 

Wat is een jaarrekening

Allereerst is de vraag wat nu een jaarrekening is. Een jaarrekening is een financieel verslag van een bepaald boekjaar met daarbij waar nodig een toelichting. Op de pagina  Jaarrekening  vindt u meer informatie over de jaarrekening.

 

Wat is deponeren

Het deponeren van een jaarrekening betekent simpel gezegd het geven van de jaarrekening aan de Kamer van Koophandel, zodat deze de jaarrekening openbaar kan maken. Bij de Kamer van Koophandel kunt u een afschrift van een jaarrekening van bedrijven opvragen als u dat nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als u de kredietwaardigheid van een potentiële nieuwe klant wil toetsen. Dat opvragen kan aan het loket van de Kamer van Koophandel of op hun website. Er zijn overigens wel kosten verbonden aan het opvragen van een jaarrekening.

Bij de Kamer van Koophandel kunt u naast jaarrekeningen overigens nog meer informatie van bedrijven of andere rechtsvormen zoals verenigingen of stichtingen opvragen.

  

Wie moeten er deponeren

Niet elke onderneming of rechtsvorm hoeft de jaarrekening te deponeren. Een eenmanszaak of VOF hoeft bijvoorbeeld niet te deponeren. Een BV, een NV, een Vereniging, een Coöperatie of een Stichting moeten dat wel. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregels, maar daar gaan we nu niet op in.

De directie is verantwoordelijk voor het juist en tijdig deponeren.

 

Wat moet er worden gedeponeerd?

Wat er gedeponeerd moet worden hangt af van de onderneming.

Bij bijvoorbeeld de DGA die vanuit zijn BV werkzaamheden verricht geldt meestal dat er een vereenvoudigde balans moet worden gedeponeerd. De meeste van dit soort BV’s vallen vanwege omvang van het balanstotaal en bedrijfsresultaat niet in de bedrijfsklasse kleine ondernemingen, maar worden als Micro onderneming aangemerkt. Deze micro-onderneming heeft een zeer beperkte deponeringsplicht.

Een onderneming valt in een bepaalde bedrijfsklasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande kenmerken:

 


Activa

Netto-omzet

Aantal werknemers

Micro

< € 350.000

< € 700.000

< 10 personen

Klein

€ 350.000 - € 6 mln

€ 700.000 - € 12 mln

10 - 50 personen

Middelgroot

€ 6 - € 20 mln

€ 12 - € 40 mln

50 - 250 personen

Groot

> € 20 mln

> € 40 mln

> 250 personen

  

Bedrijfsklasse micro en klein

De openbaar te maken jaarrekening bestaat uit:

  • beperkte balans (micro)
  • beperkte balans en de toelichting      (klein)

   

Wanneer moet er worden gedeponeerd?

De termijn voor het deponeren van de jaarrekening hangt af van de soort rechtspersoon.

Voor de bv (de meest voorkomende rechtspersoon) gelden de volgende regels:

 

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders. Binnen 8 dagen na datum vaststelling van de jaarrekening door de aandeelhouders dient de jaarrekening te worden gedeponeerd.

De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.

De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.

Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 31 juli (5 + 2 maanden). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 + 5 + 2 maanden).

De jaarrekening moet in ieder geval binnen 1 jaar na afloop van het kalenderjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft zijn gedeponeerd.

 

Bij de DGA en andere situaties waarin de alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. In dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. Voor een bv betekent dit dat je deponeert binnen 10 maanden (5 maanden plus 5 maanden uitstel) en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen).

Uitgangspunt is dat als er geen bijzonderheden zijn, de jaarrekening uiterlijk 8 juni (31 mei plus 8 dagen) van het jaar volgend op het verslag jaar is gedeponeerd.


Wie is verantwoordelijk voor het deponeren van de jaarrekening?

De directie is verantwoordelijk voor tijdig deponeren van de jaarrekening.

 

Gevolgen van te laat deponeren

Het niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken op basis waarvan het Openbaar Ministerie een geldboete kan opleggen of de zaak aanhangig kan maken bij de rechter.

Bovendien kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als je niet (op tijd) deponeert en je onderneming gaat failliet. Zorg er dus voor dat je binnen de termijn deponeert. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing.

Het is wettelijk niet mogelijk om uitstel te verkrijgen voor het deponeren van de jaarrekening.

    

Wij deponeren de jaarrekening voor u

Indien wij uw administratie verzorgen en uw onderneming is verplicht te deponeren, dan verzorgen wij de jaarrekening en het tijdig deponeren ervan.

Deze dienstverlening maakt onderdeel uit van het pakket freelancer BV / DGA.

Zie voor de  Tarieven .

 

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op info@administratiekantoorbarnfield.nl 

Of bel ons op 06-41681871 of 0345-849698E-mailen
Bellen
Map
Info